Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς υπουργό παιδείας

Με αφορμή τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των παιδιών μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή που επισημαίνει ένα νομοθετικό κενό , ώστε οι ανήλικοι να προστατεύονται επαρκώς εντός του σχολείου. 

Εδώ υπογράφουμε στο AVAAZ και εδώ στο FACEBOOK (επιλέξτε μόνο μια πλατφόρμα για την υπογραφή σας για να μην υπάρξουν διπλοεγγραφές) 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ , 17 Νοεμβρίου 2018
Με θέμα: Διευκρίνιση του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του μέτρου της τιμωρίας σε ελληνικά ιδρύματα σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε εσάς με το αίτημα να μεριμνήσετε για ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και αφορούν την εκπαίδευση των σημερινών παιδιών στη χώρα μας ως ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου και υπάγονται στην αρμοδιότητά σας.

Είμαστε γονείς και εκπαιδευτικοί, που συνασπιζόμαστε με στόχο την εξασφάλιση μιας δίκαιης και δημοκρατικής εκπαίδευσης των παιδιών που επισκέπτονται τα ελληνικά σχολεία στις βαθμίδες της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Αίτημα μας είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ευνοούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών με κυριότερη στοχοθεσία την εξάλειψη των πρακτικών που αποτελούν τροχοπέδη στο σκοπό αυτό. Αφετηρία μας είναι η θεώρηση του παιδιού ως αυτόνομου, ολοκληρωμένου ηθικού υποκειμένου που χρήζει σεβασμού της αξίας και των δικαιωμάτων του.

Δυστυχώς1, αντίθετα προς την ανωτέρω αντίληψη διαπιστώνουμε πως τα παιδιά στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με παρωχημένες, αντιπαιδαγωγικές και αυταρχικές πρακτικές, ενώ παράλληλα υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και πολυεπίπεδο εκφοβισμό.

Ως εκ τούτου, καταγγέλλουμε τα νομικά κενά και τις ασάφειες της ισχύουσας εκπαιδευτικής νομοθεσίας, κυρίως στην πρωτοβάθμια, αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε δε, ότι αποτελεί επείγουσα και αναγκαία υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να νομοθετήσει με σαφήνεια και εξειδίκευση, όχι μόνο περί των υποχρεώσεων των μαθητών όπως συνέβαινε ως τώρα, αλλά και περί των δικαιωμάτων τους στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο.

Συγκεκριμένα ΖΗΤΟΥΜΕ τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να καταστούν στην εκπαιδευτική νομοθεσία και σε κάθε σχολική κοινότητα απόλυτα σαφή και συγκεκριμένα τα κάτωθι:
  • Απαγορεύεται ρητά κάθε είδους τιμωρία (λεκτική, σωματική), προσβολή της προσωπικότητας και περιορισμός που παραβιάζει τα Δικαιώματα του Παιδιού ή τον Αστικό και Ποινικό Κώδικα.2
  • Απαγορεύεται ρητά κάθε εμπόδιο στην εκπλήρωση των αναπτυξιακών, φυσικών και σωματικών αναγκών του παιδιού (στέρηση διαλείμματος, τουαλέτας, νερού, κ.α.).3
  • Καθίσταται υποχρεωτική στην αρχή του σχολικού έτους η σύνταξη Κανονισμού Σχολικής Ζωής με την συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων, μαθητικού συμβουλίου και συλλόγου γονέων, που θα αξιολογείται, επικαιροποιείται και βελτιώνεται στο τέλος της χρονιάς, εγκαθιστώντας έτσι τις αξίες της δημοκρατίας και της συμπερίληψης στην σχολική παράδοση και κουλτούρα.4
  • Καθίσταται προτεραιότητα η συμπερίληψη και η ασφάλεια ΟΛΩΝ των παιδιών, άρα και εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες5. Κρίνεται κατεπείγουσα, τόσο η αποστολή κατευθυντήριων γραμμών συμπερίληψης των ομάδων αυτών και διαχείρισης περιστατικών, όσο και η εκπαίδευση των μαθητών στα Δικαιώματα του Παιδιού και η διδασκαλία υποχρεωτικού και επικαιροποιημένου μαθήματος Αγωγής Ζωής και Υγείας από το νηπιαγωγείο. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να διατρέχουν τα αναλυτικά προγράμματα και να διδάσκονται από δασκάλους με την ανάλογη επιμόρφωση.6
  • Ανάληψη και αξιοποίηση των σύγχρονων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων και καλών πρακτικών για την εξάλειψη του σχολικού εκφοβισμού, του ρατσισμού και πάσης φύσης διακρίσεων στο ελληνικό σχολείο.

Οι υπογράφοντες γονείς, εκπαιδευτικοί και συλλογικότητες της Κοινωνίας των Πολιτών

-------------------------------

1 Όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στο συμπληρωματικό υπόμνημα** που σας καταθέτουμε σήμερα 2 Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημεία 1- 4.
3 Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημείο 5.
4 Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημείο 6- 7.
5 Όπως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ΥΛΑ, μαθητές ΑμεΑ, ΛΟΑΤΚΙ μαθητές, Ρομά, Πρόσφυγες, υιοθετημένα παιδιά, παιδιά μονογονεϊκών/ ομόφυλων/ πολυγονεϊκών οικογενειών και λοιπών μειονοτήτων.6Βλ. Αναλυτικό συμπληρωματικό υπόμνημα, σημεία 8- 10.

**Συμπληρωματικό υπόμνημα


Σχόλιο από την ομάδα σύνταξης της επιστολής;
Οι απορίες και ο διάλογος που θα προκύψει από την ανάγνωσή της (επιστολής) είναι απολύτως θεμιτές και ευπρόσδεκτες. Για να απαντήσουμε όμως θα πρέπει να διατυπώνονται συγκεκριμένα, τί ακριβώς δεν είναι κατανοητό ή ποια επί της ουσίας ένσταση επί του περιεχομένου εγείρεται.
Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει πολλά επίπεδα δράσης. Το πρώτο και κυριότερο είναι η διευκρίνιση του νομικού καθεστώτος που αφορά την τιμωρία στα σχολεία. Ισχυριζόμαστε ότι τέτοιο δεν υπάρχει και ότι οι γενικότερες διατάξεις του Ποινικού ή Αστικού Κώδικα ή του Συντάγματος δεν αρκούν για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, να γνωρίζουν δηλαδή μαθητές δάσκαλοι και γονείς τί ισχύει ως προς τη συμπεριφορά τους και τί είναι νομικά επιτρεπτό και τι όχι στα πλαίσια της εξασφάλισης μια ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης στο σχολικό περιβάλλον.
Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι θεωρούμε στην πραγματικότητα ότι η τιμωρία, σωματική ή ψυχική, δεν μπορεί εξ ορισμού να είναι νόμιμη με βάση το Σύνταγμα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, ακόμα κι αν κατοχυρώνεται νομοθετικά. Αυτό είναι ένα επίπεδο που θα μας απασχολήσει εφόσον υπάρξει νομική κατοχύρωση. Η συμφωνία με το πρώτο σημείο θα αρκούσε για την υπογραφή της επιστολής, καθώς αυτό είναι το άμεσο πρακτικό διακύβευμά της αυτή τη στιγμή.
Το τρίτο επίπεδο είναι ότι πέρα από παράνομες αυτές οι πρακτικές είναι και ξεπερασμένες και δε δικαιολογούνται από κανένα επιχείρημα εξασφάλισης "κοινωνικής ειρήνης" στο σχολείο. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα σχολείων που όχι μόνο εξασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη με ήπιες πρακτικές αλλά έχουν πολλαπλά οφέλη σε πολλά επίπεδα.
Το τέταρτο επίπεδο είναι ότι η αποδομιστική πρακτική της τιμωρίας δημιουργεί στο σχολείο ένα συνολικό κλίμα επικράτησης της λογικής θύματος-θύτη, εκδικητικότητας, ανταποδοτικότητας αφ υψηλού, που διαιωνίζει τη βία και την κακοποίηση οριζόντια και κάθετα τόσο μέσα στο σχολείο όσο και εκτός αυτού. Γι αυτό ζητάμε συνολικές δημοκρατικές συμπεριληπτικές πρακτικές με σεβασμό στα δικαιώματα και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Τα αυτονόητα δηλαδη.
Η υπογραφή σας θέλουμε να είναι συνειδητή.
Τα θέματα που θίγουμε θέλουμε να είναι για όσους υπογράφουν το ίδιο σημαντικά όσο είναι και για εμάς.
Δημοκρατία και Δικαιώματα στο σχολείο ΚΑΙ ή μάλλον ΠΡΩΤΙΣΤΑ για τους μαθητές. Όλους, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε προσδιορισμού.
Τα γνωστά δηλαδή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου